معرفی الگوهای مدل کسب و کار (بخش نهم)
الگوی مدل کسب و کار باز

معرفی الگوهای مدل کسب و کار (بخش نهم)

الگوی مدل کسب و کار بازشرکت ها می توانند از مدل های کسب و کار باز استفاده نمایند تا ارزش را از طریق مشارکت نظام مند با شرکای خارج از سازمان خلق و کسب نمایند.


خلق و کسب ارزش با این روش به دو صورت ممکن است:

با بهره گیری از ایده ای بیرونی در درون شرکت طی فرایندی «خارج به داخل». 

یا با ارائه ایده ها یا سرمایه های بدون استفاده داخل شرکت به طرف های بیرونی طی فرایندی «داخل به خارج».
دو واژه نوآوری باز و مدل های کسب و کار باز را «هِنری چسبرو» ابداع نموده است.


اشاره این دو واژه به آشکار نمودن فرایند تحقیقات شرکت برای طرف های خارج از شرکت است. 


چسبرو استدلال می کند که در جهانی که مشخصه آن توزیع دانش است، سازمان ها می توانند ارزش بیشتری خلق نمایند و از طریق یکپارچه نمودن دانش، مالکیت معنوی و محصولات خارج از سازمان با فرایندهای نوآوری خود، از تحقیقات خود بهتر بهره برداری نمایند.


چسبرو هم چنین نشان داد که می توان از محصولات، فناوری ها، دانش و مالکیت معنوی که در یک شرکت بدون استفاده باقی مانده است، درآمد کسب نمود.


بدین صورت که آنها را از طریق اعطای حق امتیاز، سرمایه گذاری مشترک یا مستقل سازی در دسترس طرف های خارج از شرکت قرار دهد.


چسبرو بین نوآوری خارج به داخل و نوآوری داخل به خارج تمایز قائل می شود:


نوآوری خارج به داخل زمانی رخ می دهد که سازمانی ایده ها، فناوری و مالکیت معنوی خارج از سازمان را به درون فرایندهای توسعه و تجاری سازی خود وارد نماید.

 

نوآوری داخل به خارج زمانی رخ می دهد که سازمان ها امتیاز مالکیت معنوی یا فناوری ها و به خصوص دارایی های بدون استفاده خود را واگذار کرده یا به فروش می رسانند.مقایسه اصول نوآوری در مدل های کسب و کارهای بسته و باز


  • در مدل بسته افراد باهوش صنعت برای ما کار می کنند. اما در مدل باز، ما باید با افراد باهوش داخل و خارج از شرکت کار کنیم. 

  • در مدل بسته، برای این که بتوانیم از تحقیق و توسعه سود ببریم، باید خود چیزی را کشف کرده، توسعه داده و در جای مناسب استفاده کنیم. اما در مدل باز، تحقیق و توسعه خارجی ارزش چشمگیری را می تواند خلق نماید. تحقیق و توسعه داخلی مورد نیاز است تا بتوان مدعی بخشی از آن ارزش شد.

  • در مدل بسته اگر ما بیشترین میزان از پژوهش های برتر را در این صنعت انجام دهیم، پیروز خواهیم شد. اما در مدل باز، برای بهره بردن از  یک تحقیق، مجبور نیستسم که آغازکننده آن باشیم.

  • در مدل بسته، در صورتی پیروز خواهیم شد که بیشترین یا برترین ایده های صنعت خود را خلق نماییم. اما در مدل باز، پیروزی در صورتی از آن ما خواهد بود که بهترین استفاده را از ایده های داخلی و خارجی ببریم.

  • در مدل بسته ما باید از فرایند نوآوری خود محافظت نماییم تا رقبا از ایده های ما سود نبرند. اما در مدل باز، ما باید از استفاده ای که دیگران از نوآوری های ما می برند نیز سود ببریم و باید هر وقت که مالکیت معنوی دیگران موجب ایجاد منافع برای ما می شود، اقدام به خرید آن نماییم. 


«نوآوری باز اساساً در خصوص کار در دنیایی از دانش است. دنیایی که در آ« تمامی افراد هوشمند برای شما کار نمی کنند بنابراین شما بهتر می توانید آنها را یافته با آنها ارتباط برقرار کرده و بر مبنای کاری که آنها می توانند انجام دهند، عمل نمایید.» 

هنری چسبرو، مدیر اجرایی مرکز نوآوری باز، دانشکده بازرگانی هاس، دانشگاه برکلی


«تمایل به انجام تمام کارها در داخل شرکت را کنار گذاشتیم، جستجوی نوآوری از هر جای ممکن شامل تمامی منابع داخل و خارج از شرکت را آغاز کردی.»

ای. جی. لفلی؛ رئیسس و مدیرعامل پروکتراندگمبل


«نستله به وضوح پذیرفته است که به منظور رسیدن به هدف رشد خود باید ظرفیت های درونی خود را گسترش دهد تا بتواند مشارکت های استراتژیک زیادی را برقرار نماید. این شرکت، نوآوری باز را پذیرفته و با شرکای استراتژیک خود کار می کند تا با یکدیگر فرصت های قابل توجه جدید بازار و محصول را خلق نمایند.»

هلموت تریتلز؛ رئیس مشارکت های نوآوری نستله


در بخش بعدی الگوهای مدل کسب و کار شرکت هایی را تشریح می کنیم که نوآوری باز را به کار گرفته اند.


منبع: کتاب «خلق مدل کسب و کار» اثر الکساندر استروالدر و همکار، ترجمه غلامرضا توکلی و همکاران، انتشارات آریاناقلم.

معرفی الگوهای مدل کسب و کار (بخش نهم)
Fatemeh Shakhsian ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۱:۴۶:۲۳
اشتراک گذاری این پست
بایگانی
ورود برای ارائه نظر
معرفی الگوهای مدل کسب و کار (بخش هشتم)
الگوی رایگان طعمه و شکار