تالار گفتگو در باره کسب و کار برنده جک ولش

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

تا چه اندازه نکات مطرح شده در کتاب جک ولش را برای موفقیت کسب و کارها قابل اجرا می بینید؟

آواتار
Fatemeh Shakhsian
آواتار
رها کردن