چگونه یک کسب و کار برنده بسازیم؟
۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان 99000.0 IRT
کانون ارزیابی و توسعه
۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان 490000.0 IRT
مدیریت ریسک
۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان 290000.0 IRT
چگونه یک تیم برنده بسازیم؟
۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان 99000.0 IRT
دوره ی منتورشیپ
۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان 590000.0 IRT
Mentoring Program That Work
۱۱۹,۰۰۰ تومان ۱۱۹,۰۰۰ تومان 119000.0 IRT
کتاب منتورشیپ در عمل
۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان 99000.0 IRT
دوره تکمیلی منتورشیپ در عمل
۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان 790000.0 IRT
آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی
۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان 590000.0 IRT
مدیریت عملکرد کارکنان
۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان 490000.0 IRT