۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
1390000.0 IRT ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
به روزرسانی 2023/08/03
تخمین زمان اتمام دوره 2 ساعت 55 دقیقه
اعضا 3
طبقه بندی مشاغل وزارت کار وبر ارزشیابی مشاغل به روش مرسر Mercer روش های معتبر ارزشیابی مشاغل Hay group هی گروپ تاورواتسون ارزشیابی مشاغل
  • نمایش رایگان
  • بخش دوم - معرفی و مقایسه روش های متداول ارزشیابی مشاغل
  • بخش سوم - تشریح مدل مفهومی Hay Group
  • بخش چهارم - ارزشیابی دانش فنی و کاربردی
  • بخش پنجم - ارزشیابی دانش مدیریتی و مهارتهای ارتباطی
  • بخش ششم - ارزشیابی متغیرهای حل مسئله
  • بخش هفتم - ارزشیابی مربوط به پاسخگویی
  • بخش هشتم - ابزارهای چک ارزشیابی و تعیین گرید شغل