۸۸۰,۰۰۰ تومان
880000.0 IRT ۸۸۰,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
به روزرسانی 2023/06/06
تخمین زمان اتمام دوره 2 ساعت 26 دقیقه
اعضا 5
ارتباط MBO با OKR مقایسه OKR با KPI نقش CFR در OKR اهداف و نتایج کلیدی
  • نمایش رایگان
  • بخش دوم - مشخصات اهداف و نتایج کلیدی در OKR
  • بخش سوم - مزایایی OKR
  • بخش چهارم - نکات مهم در اجرای OKR
  • بخش پنجم - نقش فرهنگ سازمانی در OKR
  • بخش ششم - چگونه OKR را پیاده سازی کنیم؟
  • بخش هفتم - ارتباط CFR با OKR
  • بخش هشتم - عوامل اصلی موفقیت OKR.