مدیریت ابهام
سومین شایستگی در مدل Korn Ferry

مدیریت ابهام سومین شایستگی در مدل Korn Ferry


عملکرد مؤثر، حتی زمانی که همه چیز قطعی نبوده یا راه پیش رو مشخص نیست.

چه در محیط کار و چه بیرون از آن، افراد دائماً با موقعیت‌هایی مواجه می‌شوند که مبهم یا نامطمئن هستند. جایی که مشخص نیست مشکل چیست یا راه‌حل کدام است. جایی که ناشناخته ها به طور معناداری از موارد شناخته شده بیشتر می شوند.

برخی از مطالعات تخمین می زنند که 90 درصد از آن چه مدیران با آن سروکار دارند حداقل تا حدودی مبهم است.

تقاضا، فناوری، دستورالعمل ها، فرآیندها، همه چیز در حال تغییر و نو شدن هستند.

در عصری که وضوح، کمیاب و قطعیت، زودگذر است، تکیه بر راه‌حل‌هایی که در گذشته مؤثر بوده‌اند ممکن است بی‌خطر به نظر برسد، اما در واقع خطرناک است.

زمانه جدید، راه حل های جدید می طلبد.

حل مشکلات و انجام کارها در این بستر ناپایدار به این معنی است که زمانی که مسیر مه آلود است، مایل یا مجبور به پیشروی هستیم.

از این رو لازم است رویکرد خود را، هم در برابر مشکلات و هم در تعامل با افراد، بر اساس مطابقت با شرایط متغیر تنظیم کنیم. 

هر چه می گذرد، قابلیت پیش بینی دنیا کمتر و کمتر می شود.

با داشتن ذهنیتی که عدم قطعیت را به عنوان یک امر عادی و گریزناپذیر می بینید، زمانی که ناشناخته بعدی ظاهر شود، آمادگی بهتری خواهید داشت. و احتمالاً می توانید آن ناشناخته را به عنوان فرصت رشد در نظر بگیرید.

«از ابهام موجود در دنیا استفاده کنید. به چیزی نگاه کنید و فکر کنید چه چیز دیگری ممکن است باشد.»   
Roger von Oech ، نویسنده و سخنران آمریکایی


مدیریت ابهام الگوی شایستگی Korn Ferry، زیرمجموعه عامل خود و عضوی از خوشه انعطاف پذیری و انعطاف (Cluster L) است و همراه با شایستگی های «یادگیری زیرکانه»، «انعطاف پذیری» و «سازگاری موقعیتی» مطرح می شود. 

مدل شایستگی های رهبری korn ferryمصادیق رفتاری سطح مطلوب شایستگی «مدیریت ابهام»


 • با عدم قطعیت مربوط به تغییر به راحتی برخورد می کند.

 • به طور موثر ریسک را مدیریت می کند.

 • می تواند بدون داشتن تصویر کلی از موضوع، تصمیم بگیرد و عمل کند.

 • حتی زمانی که همه چیز مبهم است، آرام و سازنده رفتار می کند.

 • با مشکلاتی که راه حل یا پیامد روشنی ندارند، به طور سازنده برخورد می کند.


مصادیق رفتاری سطح نامطلوب شایستگی «مدیریت ابهام»


 • در هنگام مواجهه با موقعیت‌های مبهم یا نامطمئن برای پیشرفت سردرگم می شود.

 • اقدام و حرکت رو به جلو را تا زمانی که همه جزئیات مشخص شود، به تاخیر می اندازد.

 • در شرایط عدم اطمینان، دچار استرس به نظر می رسد.

 • زمانی که شرایط ساختار یافته و قابل پیش بینی باشند، بهترین عملکرد را دارد.


مصادیق رفتاری سطح بسیار مطلوب شایستگی «مدیریت ابهام»


 • در مواجهه با ابهام و عدم قطعیت انرژی می گیرد.

 • حتی زمانی که اوضاع نامطمئن است، آرام و خونسرد باقی مانده و پیشرفت قابل توجهی می کند.

 • ریسک ناشی از حرکت رو به جلو را زمانی که نتیجه قطعی نیست، مدیریت می کند.

 • به سرعت با شرایط متغیر سازگار می شود.


مصادیق رفتاری سطح افراطی شایستگی «مدیریت ابهام»

 • ممکن است بدون داده های کافی به نتیجه گیری یا اقدام بپردازد.

 • ممکن است با وجود راه حل های اثبات شده، به اشتباه به سمت راه حل های جدید و پرخطر برود.

 • نیاز دیگران به سطحی از وضوح قبل از اقدام را ارج نمی نهد.


برخی علل بروز سطح نامطلوب در شایستگی «مدیریت ابهام»


 • حفظ کنترل را ترجیح می دهد.

 • به راحتی سردرگم می شود.

 • محتاط بوده و از خطر کردن گریزان است.

 • دوست دارد همه چیز قابل پیش بینی باشد.

 • تغییر را دوست ندارد.

 • سوگیری منفی داشته و بر روی جنبه های منفی تمرکز می کند.

 • بدون داشتن برنامه مشخص، توان حرکت ندارد.

 • نیاز بالا به تأیید درستی کار دارد.

 • بیش از حد انعطاف ناپذیر است.

 • کمال گرایی زیادی دارد.

برای دسترسی به منبع این محتوا (کتاب الگوی شایستگی Korn Ferry ) کلیک کنید.

مدیریت ابهام
Fatemeh Shakhsian ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۶:۱۶:۵۶
اشتراک گذاری این پست
برچسب ها
بایگانی
ورود برای ارائه نظر
عمل گرایی
دومین شایستگی از الگوی Korn Ferry