۷۹۰,۰۰۰ تومان
790000.0 IRT ۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
به روزرسانی 2023/06/17
تخمین زمان اتمام دوره 9 ساعت 23 دقیقه
اعضا 2
 • بخش اول- مفاهیم و تعاریف منتورینگ و کوچینگ
 • بخش دوم- معرفي مدل Axles
  • درس سوم- مؤلفه همسوسازی با یک هدف (قسمت اول)
  • درس سوم- مؤلفه همسوسازی با یک هدف (قسمت دوم)
  • درس چهارم - طراحی برنامه منتورینگ (قسمت اول)
  • درس چهارم - طراحی برنامه منتورینگ (قسمت دوم)
  • درس چهارم- طراحی برنامه منتورینگ (قسمت سوم)
  • درس چهارم - طراحی برنامه منتورینگ (مطالعه موردی و نکات کلیدی)
  • درس چهارم- طراحی برنامه منتورینگ (تمرین عملی)
  • درس پنجم - راه اندازی برنامه منتورینگ (قسمت اول)
  • درس پنجم- راه اندازی برنامه منتورینگ (قسمت دوم)
  • درس پنجم- راه اندازی برنامه منتورینگ (مطالعه موردی و تمرین عملی)
  • درس ششم - ارزیابی اثربخشی برنامه منتورینگ (قسمت اول)
  • درس ششم- ارزیابی اثربخشی برنامه منتورینگ (قسمت دوم)
  • درس ششم- ارزیابی اثربخشی برنامه (نکات کلیدی و مطالعه موردی)
  • درس ششم- ارزیابی اثربخشی برنامه (تمرین عملی)
  • درس هفتم -پشتیبانی از مشارکت کنندگان (قسمت اول)
  • درس هفتم- حمایت از مشارکت کنندگان (قسمت دوم)
  • درس هفتم- حمایت از مشارکت کنندگان (نکات کلیدی و مطالعه موردی)
  • درس هفتم- حمایت از مشارکت کنندگان (تمرین عملی)
  • درس هشتم - جمع بندی (قسمت اول)
  • درس هشتم- جمع بندی (قسمت دوم)