همه دوره ها

منابع انسانی ×
فیلم آموزشی: دوره مدیریت ریسک منابع انسانی
ین دوره براساس کتاب مدیریت ریسک منایع انسانی دکتر آرین قلی پور و سایر منابع معتبر دیگر طراحی و بصورت آفلاین اجرا شده است